Εποπτικό και απλό στη χρήση, με ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο.
Ευρεία χρήση της Θεωρίας Σφαλμάτων και της Μεθόδου των Ελαχίστων Τετραγώνων.
Ειδικός αλγόριθμος μέτρησης εικονοσυντεταγμένων με πολύ μεγάλη ακρίβεια, έως και το 1/10 του pixel της εικόνας.
Χρήση εικόνων που έχουν ληφθεί: επίγεια, από ελικόπτερα, αεροπλάνα ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV).
Επεξεργασία και χρήση έγχρωμων ή ασπρόμαυρων εικόνων από φωτογραμμετρικές, ημιμετρητικές ή ερασιτεχνικές μηχανές.
Ψηφιακά αρχεία τύπου (.jpg) και (.tif).
Εικόνες από ψηφιακές μηχανές με ραδιομετρικό βάθος 8 ή 24 bit. 
Εικόνες από αναλογικές φωτογραμμετρικές μηχανές, που έχουν μετατραπεί σε  ψηφιακές με τη χρήση σαρωτή (Scanner).
Διαχείριση φωτομηχανών με πιστοποιημένη βαθμονόμηση.
Βαθμονόμηση, με τη Μέθοδο της Δέσμης, ερασιτεχνικών ή ημιμετρητικών φωτογραφικών μηχανών στη συνόρθωση Block εικόνων.
Προγραμματισμός λήψης φωτογραφιών.
Σχετικός προσανατολισμός φωτογραφιών (στερεοζεύγους).
Στερεοσκοπική όραση μοντέλου με τη χρήση έγχρωμων γυαλιών (Φωτοερμηνεία).
Προσδιορισμός προσεγγιστικών τιμών εξωτερικού προσανατολισμού φωτογραφιών.
Εσωτερικός-εξωτερικός προσανατολισμός Block εικόνων & αυτοβαθμονόμηση φωτομηχανής με την εφαρμoγή της Μεθόδου της Δέσμης και χρήση της Μ.Ε.Τ.
Αυτοβαθμονόμηση φωτογραφικής μηχανής μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV).
Αεροτριγωνισμός.
Αυτόματη παραγωγή ψηφιακού μοντέλου επιφάνειας (DSM) - εδάφους (DTM).
Σύνθεση ορθοφωταγραφιών με διαφορική αναγωγή.
3D-απεικόνιση ορθοφωτογραφίας σε πραγματικό χρόνο (Real-time 3D).
Χρήση ορθοφωτογραφιών, μέσω του VERM-Raster, στο VERM-Τοπογραφία.
Υπολογισμός γεωαναφοράς ορθοφωτογραφιών και εξαγωγή σε αρχεία εικόνων GeoTiff.
Υπολογισμός γεωδαιτικών συντεταγμένων σημείων με Φωτογραμμετρική Εμπροσθοτομία.
Βασικά χαρακτηριστικά του VERM-ΦΩ.Σ