Standard
Αυτόνομη βάση δεδομένων (Database) η οποία περιέχει όλα τα στοιχεία της μελέτης, όπως: μετρήσεις, επιλύσεις, σημεία, στοιχεία ψηφιοποίησης, πολύγωνα, αντικείμενα OLE, δεδομένα Raster (αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες, σαρωμένα διαγράμματα, ψηφιακές φωτογραφίες), διαγράμματα και τεύχη.
Ορισμός είδους τοπογραφικής μελέτης: απλό-σύνθετο τοπογραφικό, κτηματογράφηση, πράξη εφαρμογής, οδοποιϊα, αναδασμός,  χωρικές μεταβολές Ε.K., δασική ή περιβαλλοντική.
Επιλογή προβολικού συστήματος (Hatt, UTM 3°, ΕΓΣΑ΄87, τοπικό) και υψόμετρου μέσης στάθμης της θάλασσας (ΜΣΘ).
Διαχείριση μετρήσεων από καταγραφικές μονάδες όλων των γεωδαιτικών σταθμών καθώς και μετρήσεων από κλασικούς ή ηλεκτρονικούς χωροβάτες.
Εύρεση λανθασμένων μετρήσεων πριν την επίλυση.
Αναγωγή των μετρήσεων στην προβολή και τη ΜΣΘ.
Αυτόματος υπολογισμός συντεταγμένων και υψομέτρων όλων των σημείων (πολυγωνικών και ταχυμετρικών), με την αναγνώριση, βάσει της θεωρίας γραφημάτων (Graphentheory), της εσωτερικής γεωμετρίας των σημείων.
Eπιλύσεις οριζοντιογραφίας (οδεύσεις, τομές). Η εισαγωγή της διαδρομής των οδεύσεων γίνεται στο γραφικό περιβάλλον, όπου εμφανίζονται τα σημεία και οι μεταξύ τους μετρήσεις (μήκη και διευθύνσεις).
Υπολογισμό στις οδεύσεις, βάσει προδιαγραφών, των ορίων γραμμικού και γωνιακού σφάλματος.
Επίλυση ανοικτών και κλειστών υψομετρικών οδεύσεων τριγωνομετρικής υψομετρίας ή γεωμετρικής χωροστάθμησης.
Υπολογισμός ταχυμετρικών σημείων με εποπτικό έλεγχο των αποτελεσμάτων.
Εκτύπωση τευχών με τις επιλύσεις των οδεύσεων, τομών και της ταχυμετρίας.
Εισαγωγή στη βάση δεδομένων, τελικών συντεταγμένων σημείων από γεωδαιτικούς σταθμούς, δορυφορικούς δέκτες (GPS) ή αρχεία τύπου txt και ascii.

Computer Aided Design (CAD)
Αυτόνομο σχεδιαστικό περιβάλλον (CAD) με εξειδικευμένες εντολές οι οποίες παρέχουν ευκολία στη χρήση και ταχύτητα στην παραγωγή.
Ψηφιοποίηση γραμμών, πολυγωνικών (τεθλασμένων και καμπύλων), τοπογραφικών συμβόλων, κυκλικών τόξων και κειμένων. Κωδικοποίηση χρώματος, πάχους και φορά σχεδίασης.
Macro-εντολές για την αυτόματη εισαγωγή κειμένων.
Χρήση επιπέδων (Layer) στην ψηφιοποίηση και πολλαπλοί τρόποι εμφάνισης στην επιφάνεια σχεδίασης. Δυναμικό zoom και μετάθεση σε πραγματικό χρόνο.
Ενσωματωμένη η προδιαγραφή (ν. 4409/2016, ΦΕΚ 2216 & 4765-Β) με τα απαιτούμενα επίπεδα και πολύγωνα για την δόμηση των αρχείων της ηλεκτρονικής υποβολής τοπογραφικών διαγραμμάτων & διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών.
Kάθε στοιχείο ψηφιοποίησης εισάγεται μια φορά και μπορεί να ανήκει ταυτόχρονα σε πολλά επίπεδα. Δόμηση γεωγραφικής πληροφορίας.
Αυτόματη προσαρμογή γραμμογραφίας και ύψους συμβόλων-κειμένων ανάλογα με την τοπογραφική κλίμακα.
Γεωμετρικές κατασκευές σημείων και αυτόματη δημιουργία σημείου στην ψηφιοποίηση (autopoint).
Τοπογραφικοί υπολογισμοί όπως: απόσταση δύο σημείων, εμβαδόν πολυγώνου κ.α.
Υπολογισμός και εκτύπωση στοιχείων χάραξης σημείων ή παραγωγή αρχείου για οποιοδήποτε γεωδαιτικό σταθμό ή GPS.
Διαχείριση πολυγώνων όπως: γεωτεμάχιο, κτίσμα, ΟΤ/ΚΧ/ΚΦ, ρέμα, δασικό, απαλλοτρίωση, προσκυρούμενο, ρυμοτομούμενο κ.α. με κωδικοποίηση χρώματος και είδους διαγράμμισης (κτίριο, σκάλα,  πλήρης, σημειακή, γραμμική, σύνθετη κλπ).
Εκτύπωση τευχών σημείων και πολυγώνων.
Αυτόματο κλείσιμο πολυγώνων (autoclosing).
Τοπολογία πολυγώνων και αυτόματος υπολογισμός κρεμάμενων κόμβων.
Προσθήκη νέων επιπέδων και πολυγώνων ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης.
Αυτόματη αναρίθμηση ορίων γεωτεμαχίου (Α,Β,...) ή (1,2,...) ή (Α1,Α2,...), οικοδομικών τετραγώνων (Τ1,Τ2,...) ή διάφορων πολυγώνων (Ε1,Ε2,...).
Αυτόματη εισαγωγή, στα αναριθμημένα πολύγωνα, των διαστάσεων και των αριθμών σημείων ως κείμενο. Αυτόματη δημιουργία πινάκων στο τοπογραφικό διάγραμμα με τον αριθμό, το εμβαδόν και τις διαστάσεις των πλευρών των πολυγώνων.
Εισαγωγή αντικειμένων Object Linking and Embedding (OLE), όπως εικόνες τύπου jpg, bmp, png  και αρχεία κειμένων doc, docx, rtf, pdf, xls.
Επιλεκτική εμφάνιση και εποπτεία (με διάφορα κριτήρια) των στοιχείων της ψηφιοποίησης.
Ενοποίηση βάσεων ψηφιοποίησης ή δημιουργία υποσύνολου βάσης.
Διαχρονική αρχειοθέτηση αντίγραφων βάσης δεδομένων.
Eξαγωγή σημείων και εμβαδών πολυγώνων σε αρχεία τύπου txt ή ascii.

Τοπογραφικό διάγραμμα
Ελεύθερη διανομή πινακίδων με επιλογή κλίμακας, διαστάσεων και θέσης. Αυτόματη αναγνώριση γειτνίασης (autosnap). Τυποποιημένες πινακίδες στο ΕΓΣΑ΄87.
Τοπογραφικό διάγραμμα με βάση την προδιαγραφή του YΠΕΚΑ (Ν.4030/2011).
Παραμετρική παραγωγή διαγραμμάτων με τα διανυσματικά δεδομένα της ψηφιοποίησης (vector), υψομετρικές καμπύλες, θεματικούς χάρτες κλίσεων και υψομέτρων, δεδομένα Raster (αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες, ορθοφωτογραφίες, σαρωμένα
διαγράμματα, ψηφιακές φωτογραφίες), αντικείμενα OLE (δηλώσεις, αποσπάσματα από χάρτες), υπόμνημα (σημείων, συμβόλων, γραμμών, πολυγώνων) και τίτλο μελέτης.
Αυτόματη παραγωγή πινάκων με σημεία, εμβαδά και πλευρές πολυγώνων καθώς και πινάκων με τις συντεταγμένες των σημείων αναφοράς της μελέτης.
Αυτόματη παραγωγή υπομνήματος πολυγώνων.
Τα αναριθμημένα σημεία (Α1,Α2,...) ή (Α,Β,...) π.χ. των γεωτεμαχίων, εμφανίζονται αυτόματα και στο διάγραμμα και στους πίνακες.
Επιλεκτική αναρίθμηση πολυγώνων και εμφάνιση στο διάγραμμα.
Εκτύπωση διαγραμμάτων σε εκτυπωτές μεγάλων διαστάσεων (plotter) ή παραγωγή των διαγραμμάτων σε αρχεία τύπου pdf.
Χαρακτηριστικά του βασικού πακέτου VERM-Τοπογραφία