Ανάλυση μικρομετακινήσεων με γεωδαιτικές μεθόδους είναι η διαχρονική καταγραφή και ο υπολογισμός της γεωμετρικής παραμόρφωσης κατασκευών ή γεωλογικών σχηματισμών, με τη χρήση και την στατιστική επεξεργασία γεωδαιτικών μετρήσεων.

      Οι αιτίες των μικρομετακινήσεων είναι:
  α. Μεταβολές στο χώρο των τεχνικών έργων που οφείλονται σε στατικές   
      δυνάμεις, γεωλογικά ή υδρολογικά φαινόμενα.
  β. Εσωτερικές δυνάμεις στο φέροντα οργανισμό της κατασκευής που οδηγούν
      σε παραμόρφωση του σχήματος.
  γ. Τεκτονικές ή σεισμικές διεργασίες.

      Δυνάμεις που επηρεάζουν τη γεωμετρική παραμόρφωση των κατασκευών   
      διακρίνονται σε :

      Εξωτερικές
   - Ίδιο βάρος
   - Πίεση νερού (φράγματα, υδροηλεκτρικά έργα)
   - Άνεμος (υψηλές κατασκευές, ανεμογεννήτριες)
   - Φορτίο μεταφορών (γέφυρες, σήραγγες, οδοστρώματα, τεχνικά οδών)

      Εσωτερικές
   - Αλλαγή θερμοκρασίας
   - Τάσεις στο φέροντα οργανισμό (προτεταμένο σκυρόδεμα)