Βασικά χαρακτηριστικά του VERM-Raster

Διαχείριση και επεξεργασία ψηφιακών εικόνων όπως: αεροφωτογραφίες,
   δορυφορικές εικόνες, ορθοφωτογραφίες, σαρωμένα διαγράμματα ή επίγειες   
   λήψεις.
Χρήση ορθοφωτογραφιών που έχουν παραχθεί με το λογισμικό
   VERM-ΦΩ.Σ (Φωτογραμμετρικός Σταθμός).
Τυπωμένες αεροφωτογραφίες ή διαγράμματα μετατρέπονται σε ψηφιακές
   εικόνες με τη χρήση σαρωτή (Scanner).
Ο τύπος του ψηφιακού αρχείου είναι Tiff (Tag image file format) με μορφή
   αποθήκευσης 256 αποχρώσεις του γκρί ή έγχρωμη εικόνα με ραδιομετρικό 
   βάθος 1,8,24 bit.
Διαχείριση φωτοσταθερών.
Ειδικός αλγόριθμος μέτρησης εικονοσυντεταγμένων στα φωτοσταθερά με   
   ακρίβεια έως 1/10 του pixel.
Υπολογισμός γεωαναφοράς εικόνας με τη Μέθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων.
Yπολογισμός στα φωτοσταθερά, μέσου και μέγιστου σφάλματος
   κλεισίματος.
Αυτόματη αναγνώριση γεωαναφοράς εικόνων GeoTiff και εικόνων με  
   γεωαναφορά τύπου Tiff File World (tfw).
Ψηφιακή αναγωγή εικόνας με επιλογή μεθόδου επανασύστασης (Resampling):
   Bilinear, Lagrange ή Bicubic Spline.
Τρισδιάστατη απεικόνιση εικόνας σε πραγματικό χρόνο (Real-time 3D).
Ομογενοποίηση εικόνων με διαφορετικό μέγεθος εικονοστοιχείου   
   στο έδαφος.
Δημιουργία φωτομωσαϊκού από πολλές εικόνες διαφορετικού βάθους.
Εφαρμογή φίλτρων: Gauss, Lagrange, ενίσχυση ακμών, ομαλοποίηση,
   αντιστροφή φωτεινότητας, ενίσχυση φωτεινότητας και αντίθεσης εικόνας.
Μετατροπή έγχρωμης εικόνας σε εικόνα με 256 αποχρώσεις του γκρί.
Αποθήκευση τμήματος εικόνας γραφικά ή με συντεταγμένες και αυτόματος
   υπολογισμός γεωαναφοράς.
Χρήση εικόνων ως υπόβαθρο ψηφιοποίησης στο σχεδιαστικό περιβάλλον (CAD)
   του βασικού λογισμικού VERM-Τοπογραφία.
Χρήση στην ψηφιοποίηση πολλών εικόνων ταυτόχρονα.
Αυτόματη δημιουργία σημείων στην ψηφιοποίηση με δυνατότητα εισαγωγής
   και του υψομέτρου.
Ψηφιοποίηση ισοϋψών καμπυλών για την δημιουργία ψηφιακού μοντέλου
   εδάφους (ΨΜΕ).
Σκίαση ανάγλυφου (Relief).
Ιριδική διαβάθμιση του ΨΜΕ.
Εξαγωγή εικόνων με τη γεωαναφορά τους σε αρχεία GeoTiff.
Εκτύπωση εικόνων στο τοπογραφικό διάγραμμα.