Το λογισμικό VERM-Raster είναι εφαρμογή μονοεικονικής Φωτογραμμετρίας και χρησιμοποιείται στην ψηφιακή αναγωγή και την επεξεργασία εικόνων.
  Εφαρμόζοντας τεχνικές και κανόνες από το γνωστικό αντικείμενο της Φωτογραμμετρίας, οι εικόνες ανάγονται σε μετρητικές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υπόβαθρο στην ψηφιοποίηση (CAD) σε μελέτες:

• Φωτοερμηνείας και Τηλεπισκόπησης.
• Ψηφιακής αναγωγής και υπολογισμού γεωναφοράς, αεροφωτογραφιών, δορυφορικών εικόνων ή
   επίγειων λήψεων.
• Πραγματογνωμοσύνης με τη χρήση αεροφωτογραφιών ή σαρωμένων διαγραμμάτων.
• Ψηφιοποίησης μεγάλων εκτάσεων από ορθοφωτοχάρτες.
• Υπολογισμού γεωαναφοράς και ψηφιοποίησης παλαιών διαγραμμάτων. 
• Αναπαλαιώσεων και όψεων κτιρίων.
• Τεκμηρίωσης αρχαιολογικών μνημείων.
• Αναδασμών, οδοποιϊας, πολεοδομικές, περιβαλλοντικές, δασικές και χρήσεων γής.
    
Ορθοφωτογραφία
© 2023    Α&Η ΜΩΚΟΣ Ο.Ε.
  Το VERM-Oρθοφωτογραφία είναι λογισμικό παραγωγής ορθοφωτογραφιών, που ο προσανατολισμός των εικόνων υπολογίζεται με τον ευθύ γραμμικό μετασχηματισμό (DLT). Η μέθοδος DLT ενδείκνυται για δορυφορικές εικόνες ή εικόνες κεντρικής προβολής, με μη διαθέσιμες τις παραμέτρους της μηχανής λήψης.
  Για την παραγωγή ορθοφωτογραφιών απαιτούνται: μία ή περισσότερες εικόνες (αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες ή επίγειες λήψεις), το ψηφιακό μοντέλο επιφάνειας (ΨΜΕ) και έξι τουλάχιστον φωτοσταθερά.
   Δυνατότητες του λογισμικού:
• Συνόρθωση με τη ΜΕΤ, των παραμέτρων του      
   μετασχηματισμού DLT. 
• Υπολογισμός στα φωτοσταθερά μέσου και μέγιστου
    σφάλματος κλεισίματος.
• Επιλογή διαστάσεων φύλλου ορθοφωτογραφίας.
• Ορισμός μεγέθους της εικονοψηφίδας στην
    επιφάνεια του θέματος (Ground Sampling           
    Distance - GSD).
• Η επανασύσταση (Resampling) της ορθoφωτογραφίας
    γίνεται με τη μέθοδο Lagrange ή Bicubic Spline.
• Τρισδιάστατη απεικόνιση ορθοφωτογραφιών και ΨΜΕ.
• Ιριδική διαβάθμιση υψομέτρων ΨΜΕ.
Χρήση ορθοφωτογραφιών για ψηφιοποίηση στο
   CAD του VERM-Τοπογραφία.

                                                                               
Λογισμικό
Τοπογραφίας & Φωτογραμμετρίας
VERM