Γενικά
   Το VERM-Τοπογραφία αποτελείται από διάφορα τμήματα, τα οποία μπορούν να συνδυαστούν ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας και τις απαιτήσεις της κάθε μελέτης.
   Το ελάχιστο τμήμα εγκατάστασης του VERM-Τοπογραφία είναι το Standard+CAD και περιλαμβάνει:
Βάση δεδομένων (Database), διαχείριση μετρήσεων και επιλύσεις, τοπογραφικούς υπολογισμούς, αυτόνομο σχεδιαστικό περιβάλλον (CAD), ενσωματωμένες τις προδιαγραφές (ΦΕΚ 2216 & 4765_Β) με τα απαιτούμενα επίπεδα και πολύγωνα, τοπολογικούς ελέγχους, γεωμετρικές κατασκευές σημείων, εμβαδομετρήσεις, χαράξεις, διαχείριση αντικειμένων ΟLE, δημιουργία τοπογραφικών διαγραμμάτων και εκτύπωση σε Plotter, αποθήκευση διαγράμματος  σε αρχείο (.pdf), εκτύπωση τευχών με τα δεδομένα και τους υπολογισμούς.

   Επιπλέον μπορούν να προστεθούν τα παρακάτω τμήματα:
Παραγωγή αρχείων (.pdf, .dxf) σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την ηλεκτρονική υποβολή ψηφιακών  
   τοπογραφικών διαγραμμάτων και ΔΓΜ (διόρθωση ορίων, συνένωση ή κατάτμηση γεωτεμαχίων) 
• Αμφίδρομη επικοινωνία με άλλα λογισμικά μέσω αρχείων τύπου dxf/dwg
• Ψηφιακό μοντέλο εδάφους (ΨΜΕ) με τρισδιάστατη απεικόνιση (3D) σε πραγματικό χρόνο
• Iσοϋψείς καμπύλες
• Ογκομετρήσεις σε ΨΜΕ
• Θεματικοί χάρτες κλίσεων και υψομέτρων
• Αναλυτικό Γεωμετρικό Σύστημα (ΑΓΣ) υπολογισμού συντεταγμένων σημείων, που ικανοποιούν
   ταυτόχρονα πολλές γεωμετρικές συνθήκες (μοναδικός αλγόριθμος)
• Παραγωγή ψηφιακών αρχείων (.kml, .gml) για αυτόματο εντοπισμό και σχεδίαση πολυγώνων
   στο Google Earth και σε γεωχωρικές εφαρμογές                                  
• Υπολογισμός όψεων σε κατακόρυφο επίπεδο ή σε κεκλιμένο επίπεδο του ευκλείδειου χώρου
• Γεωδαιτικά προβλήματα και αλλαγή προβολικού συστήματος
• Υπολογισμός τοπικού γεωειδούς και διόρθωση υψομέτρων από γεωδαιτικούς δορυφορικούς δέκτες (GPS)
• Μετασχηματισμοί σημείων με τη ΜΕΤ (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά)
• Τρισδιάστατος επταπαραμετρικός μετασχηματισμός σημείων με τη ΜΕΤ
• Μετασχηματισμός της βάσης δεδομένων ψηφιοποίησης (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά)
• Συνόρθωση οριζόντιων και κατακόρυφων δικτύων με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (ΜΕΤ),
   συνόρθωση της πολυγωνομετρίας ως δίκτυο με τη ΜΕΤ (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά)
• Κωδικοποίηση και παραγωγή διαγραμμάτων για μελέτες κτηματογράφησης και πράξης εφαρμογής

© 2023    Α&Η ΜΩΚΟΣ Ο.Ε.
Τοπογραφία
Λογισμικό
Τοπογραφίας & Φωτογραμμετρίας
VERM