Συνόρθωση οριζόντιων και κατακόρυφων τοπογραφικών δικτύων, με έμμεσες παρατηρήσεις και εφαρμογή της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων (ΜΕΤ).
  Συνόρθωση έως 2.000 σημεία και 20.000 μετρήσεις σε ελάχιστο χρόνο, με τη χρήση ειδικών αλγόριθμων αντιστροφής του πίνακα των κανονικών εξισώσεων (Bandmatrix).
  Ενιαία συνόρθωση της πολυγωνομετρίας ως δίκτυο με τη ΜΕΤ (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά).
  Παραγωγή διαγράμματος πολυγωνομετρίας, με σημεία, σκοπεύσεις και ελλείψεις σφάλματος.

   Οριζόντιο τοπογραφικό δίκτυο (2D)
• Είδη μετρήσεων: μήκη, διευθύνσεις και γωνίες.
• Ορισμός του στοχαστικού μοντέλου των μετρήσεων (a-priori   
   ακρίβεια μετρήσεων).
• Datum αναφοράς: εντοπισμένο δίκτυο, ελεύθερο δίκτυο,
   ελεύθερο δίκτυο με S-μετασχηματισμό σε μερικά σημεία.
• Ανεύρεση χονδροειδών σφαλμάτων στις μετρήσεις
   (πριν γίνει η συνόρθωση).
• Συνόρθωση με τη ΜΕΤ.
• Υπολογισμός σφαλμάτων στις μετρήσεις και της a-posteriori  
   ακρίβειας των συνορθωμένων μετρήσεων.
• Τελικές συντεταγμένες σημείων (Χ,Υ) και τυπικό σφάλμα
   συντεταγμένων (sX,sY).
• Σφάλμα συντεταγμένων σημείων κατά Helmert.
• Απόλυτες και σχετικές ελλείψεις σφάλματος ή ελλείψεις με  
   επίπεδο εμπιστοσύνης 95%.
• Σχετικό σφάλμα μήκους και αζιμουθίου μεταξύ των σημείων.
• Εύρεση σφαλμάτων στις μετρήσεις (Datasnooping) με τη  
   στατιστική μέθοδο Pope.
• A-posteriori τυπικό σφάλμα της μονάδας βάρους.
• Στατιστικός έλεγχος αξιοπιστίας με τo F-test.
• Εκτύπωση τεύχους με τα αποτελέσματα της συνόρθωσης.
• Αυτόματη παραγωγή και εκτύπωση διαγράμματος με τις
   ελλείψεις σφάλματος, τα σημεία και τις μεταξύ τους σκοπεύσεις.

  
Κατακόρυφο τοπογραφικό δίκτυο (1D)
• Είδη μετρήσεων: υψομετρικές διαφορές από γεωμετρική 
   χωροστάθμηση, τριγωνομετρική υψομετρία ή άλλη μέθοδο.
• Ορισμός του στοχαστικού μοντέλου των μετρήσεων (a-priori  
   ακρίβεια μετρήσεων).
• Datum αναφοράς: εντοπισμένο δίκτυο, ελεύθερο δίκτυο,
   ελεύθερο δίκτυο με S-μετασχηματισμό σε μερικά σημεία.
• Ανεύρεση χονδροειδών σφαλμάτων στις μετρήσεις
  (πριν γίνει η συνόρθωση).
• Συνόρθωση με τη ΜΕΤ.
• Υπολογισμός σφαλμάτων στις μετρήσεις και της a-posteriori
   ακρίβειας των συνορθωμένων μετρήσεων.
• Τελικά υψόμετρα σημείων (Η) και τυπικό σφάλμα (sΗ).
• Σφάλμα υψομέτρων σημείων κατά Helmert.
• Απόλυτο και σχετικό διάστημα σφάλματος ή με επίπεδο  
   εμπιστοσύνης 95%.
• Εύρεση σφαλμάτων στις μετρήσεις (Datasnooping) με τη  
   στατιστική μέθοδο Pope.
• Εκτύπωση τεύχους με τα αποτελέσματα της συνόρθωσης.
© 2023  Α&Η ΜΩΚΟΣ Ο.Ε.
Δίκτυα
Τοπογραφία
Λογισμικό
Τοπογραφίας & Φωτογραμμετρίας
VERM