Ογκομετρήσεις
Υπολογισμός όγκων ορυγμάτων-
   επιχωμάτων από δύο ψηφιακά μοντέλα
   εδάφους (ΨΜΕ) ή από ένα ΨΜΕ και
   ένα επίπεδο ορισμένης στάθμης.
Παραγωγή διαγράμματος τεκμηρίωσης
   των υπολογισμών της ογκομέτρησης.
Διαχρονική παρακολούθηση των
   ογκομετρήσεων.
© 2024   Α&Η ΜΩΚΟΣ Ο.Ε.
Τοπογραφία
                                                                               
Λογισμικό
Τοπογραφίας & Φωτογραμμετρίας
VERM