Γεωχωρικός εντοπισμός
• Εξαγωγή πολυγώνων (π.χ. γεωτεμάχια,        
   κτίσματα) σε αρχεία τύπου .gml, για τον
   εντοπισμό και την σχεδίαση σε γεωχωρικές
   εφαρμογές.
• Eξαγωγή αρχείων τύπου .kml για τον εντοπισμό
   της μελέτης και τη σχεδίαση πολυγώνων στο  
   Google Earth.
• Επικόλληση στο τοπογραφικό διάγραμμα των
   παραγόμενων εικόνων (.jpg, .png).
• Εξαγωγή πολυγώνου σε αρχείο τύπου .dxf, για
   την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας.

© 2023    Α&Η ΜΩΚΟΣ Ο.Ε.
Τοπογραφία
                                                                               
Λογισμικό
Τοπογραφίας & Φωτογραμμετρίας
VERM