Γεωειδές
  Υπολογισμός επιφάνειας τοπικού γεωειδούς. Διόρθωση υψομέτρων σημείων που έχουν προσδιορισθεί με γεωδαιτικούς δορυφορικούς δέκτες (GPS).
  Το τοπικό γεωειδές υλοποιείται ως κεκλιμένο επίπεδο στο χώρο ή ως επιφάνεια που περιγράφεται από πολυώνυμο δευτέρου βαθμού.
  Οι παράμετροι και η ακρίβεια του γεωειδούς υπολογίζονται με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (ΜΕΤ).
© 2024    Α&Η ΜΩΚΟΣ Ο.Ε.
Τοπογραφία
Λογισμικό
Τοπογραφίας & Φωτογραμμετρίας
VERM