Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών (Δ.Γ.Μ)
  Ολοκληρωμένη παραγωγή διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών (διόρθωση ορίων, συνένωση ή κατάτμηση γεωτεμαχίων) σύμφωνα με τις προδιαγραφές (ΦΕΚ 2216 & 4765-B).
  Στο VERM υπάρχει πλήθος αυτοματισμών και ελέγχων, που συντελούν στην πληρότητα και τη μείωση του χρόνου επεξεργασίας της μελέτης και της παραγωγής του διαγράμματος.

        Αυτόματη παραγωγή:
    
Πίνακα αρχικών & τελικών γεωτεμαχίων.
    
Πίνακα μεταβολών γεωτεμαχίων.
    
Πινάκων με τις συντεταγμένες όλων των πολυγώνων που συμμετέχουν
        στο ΔΓΜ (διόρθωση ορίων, συνένωση ή κατάτμηση γεωτεμαχίων).
    
Κύκλων στα όρια των πολυγώνων.
    
Αρίθμησης των αποκοπτόμενων και διεκδικούμενων τμημάτων Αi, Δi
        με την κατάλληλη διαγράμμιση και το απαιτούμενο χρώμα.
    
Αναγραφής πλήρους ΚΑΕΚ ανάλογα με τον τύπο της μελέτης και την ύπαρξη ΚΗΔ
    
Τίτλου με τα απαιτούμενα στοιχεία, ανάλογα με το είδος του διαγράμματος.

 
Με τη νέα εφαρμογή ΓΕΩ.Μ γίνεται αυτόματο κλείσιμο των διεκδικούμενων, αποκοπτόμενων πολυγώνων και των τελικών γεωτεμαχίων (πληροφορίες για το ΓΕΩ.Μ πατήστε εδώ)
© 2024   Α&Η ΜΩΚΟΣ Ο.Ε
Τοπογραφία
Λογισμικό
Τοπογραφίας & Φωτογραμμετρίας
VERM