ΓΕΩμετρικές Μεταβολές
© 2023   Α&Η ΜΩΚΟΣ Ο.Ε.
  Το λογισμικό VERM-ΓΕΩ.Μ κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2023 και αποτελεί μια επαναστατική εφαρμογή για μελέτες διόρθωσης ορίων σε υφιστάμενο Ε.Κ, συνενώσεων ή κατατμήσεων.
  Οι γεωμετρικές μεταβολές υπολογίζονται αυτόματα και χωρίς μαθηματικά λάθη.
  Με δεδομένα τα γεωτεμάχια του Ε.Κ. και το πολύγωνο της τοπογραφικής αποτύπωσης,
το λογισμικό αρχικά κάνει διάφορους γεωμετρικούς και τοπολογικούς ελέγχους (28 τον αριθμό) και υποδεικνύει τα λάθη, ενώ στην συνέχεια υπολογίζει αυτόματα:

   • τις τομές μεταξύ των πολυγώνων του Ε.Κ. και του πολυγώνου
      της τοπογραφικής αποτύπωσης
   • τα πολύγωνα των διεκδικούμενων και αποκοπτόμενων τμημάτων
   • όλα τα τελικά γεωτεμάχια (της διορθωμένης ιδιοκτησίας, των επηρεαζόμενων
      ιδιοκτησιών και των δρόμων)

   • τα πολύγωνα των τελικών γεωτεμαχίων σε μελέτες συνένωσης ή κατάτμησης.

  Μετά τον αυτόματο υπολογισμό των σημείων και πολυγώνων παράγεται με  αυτοματοποιημένη διαδικασία το διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών.  (Πληροφορίες για το Δ.Γ.Μ.  πατήστε εδώ)
Λογισμικό
Τοπογραφίας & Φωτογραμμετρίας
VERM