Γεωδαισία, μετασχηματισμοί (1D/2D)
   Γεωδαιτικά προβλήματα
• Επιλογή Ελλειψοειδούς εκ περιστροφής (ΕΕΠ) Bessel, Hayford και GRS80.
• Μετατροπή γεωγραφικών συντεταγμένων στις προβολές Ηatt, UTM3°, UTM, ΕΓΣΑ΄87 και το αντίστροφο.
• Αλλαγή κέντρου φύλλου στην προβολή Hatt (μεγάλα και μικρά κέντρα).
• Μετατροπή γεωκεντρικών σε γεωγραφικές-προβολικές συντεταγμένες και το αντίστροφο.
• Αμφίδρομος μετασχηματισμός συντεταγμένων μεταξύ ΕΓΣΑ΄87 και WGS'84.
• Αμφίδρομος μετασχηματισμός, με τη χρήση πολυωνύμων, προβολικών συντεταγμένων Hatt ή UTM 3° σε ΕΓΣΑ΄87.
• Αλλαγή προβολής της βάσης δεδομένων ψηφιοποίησης, με τη χρήση πολυωνύμων, από Hatt ή UTM 3° σε ΕΓΣΑ΄87 και το
   αντίστροφο.
    ( Σημείωση: ο μετασχηματισμός προβολικών συντεταγμένων με τη χρήση πολυωνύμων, έχει χαρτογραφική
     ακρίβεια και δεν ενδείκνυται για τοπογραφικές μελέτες ).

   Μετασχηματισμοί συντεταγμένων (1D,2D)
• Μετασχηματισμός συντεταγμένων οριζοντιογραφικά (2D) και υψομετρικά (1D), με τη χρήση κοινών σημείων αναφοράς,
  μεταξύ οποιονδήποτε προβολικών συστημάτων (τοπικό, Ηatt, UTM, UTM3°, ΕΓΣΑ΄87, ...).
• Τύποι μετασχηματισμού: αφινικός, ομοιότητας, πολυωνυμικός και γραμμικός.
• Οι παράμετροι μετασχηματισμoύ υπολογίζονται με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (ΜΕΤ).
• Υπολογισμός, στα σημεία αναφοράς, μέσου και μέγιστου σφάλματος κλεισίματος.
• Εύρεση στα σημεία αναφοράς χονδροειδών και συστηματικών σφαλμάτων.
• Αλλαγή προβολικού συστήματος της βάσης δεδομένων ψηφιοποίησης με την περιεχόμενη πληροφορία
  (σημεία, γραμμές, πολυγωνικές, πολύγωνα, κείμενα, σύμβολα κλπ).
© 2024    Α&Η ΜΩΚΟΣ Ο.Ε.
Τοπογραφία
Λογισμικό
Τοπογραφίας & Φωτογραμμετρίας
VERM