Επικοινωνία μέσω dxf/dwg
© 2023    Α&Η ΜΩΚΟΣ Ο.Ε.
Τοπογραφία
  Η επικοινωνία με άλλα λογισμικά (CAD & GIS) γίνεται μέσω
  αρχείων τύπου dxf και dwg.

   Βασικά χαρακτηριστικά του λογισμικού επικοινωνίας είναι:
Παραγωγή αρχείων (.dxf, .pdf) με βάση τις προδιαγραφές
  (ΦΕΚ 2216 & 4765-Β) για την ηλεκτρονική
   υποβολή ψηφιακών τοπογραφικών διαγραμμάτων &
   διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών.
• Αμφίδρομη επικοινωνία μέσω αρχείων dxf/dwg.
• Εισαγωγή μελέτης στο VERM από άλλα λογισμικά CAD ή GIS.
• Πλήρης μετατροπή τοπογραφικού διαγράμματος σε αρχεία
  dxf/dwg με τα επίπεδα της ψηφιοποίησης και περιεχόμενο:
  σημεία, αριθμoύς και υψόμετρα σημείων, γραμμές, πολυγωνικές,
  κυκλικά τόξα, κύκλους, σύμβολα, κείμενα, υπόμνημα, κάναβο
  πινακίδας, αντικείμενα OLE (κείμενα, εικόνες, αποσπάσματα),
  πίνακες σημείων-εμβαδών-συντεταγμένων, ισοϋψείς καμπύλες,
  διανομή πινακίδων (οριζόντιες ή με στροφή) και τίτλο μελέτης.
   Τα διανυσματικά δεδομένα εμφανίζονται με το συμβολισμό τους
  (συρματόπλεγμα, πρανή, ξερολιθιά κλπ), τα σημειακά δεδομένα
  με το σύμβολο τους (ΔΕΗ, ΟΤΕ, δένδρα κλπ) και οι ισοϋψείς ως
  καμπύλες γραμμές.
   Το ψηφιακό αρχείο dxf και dwg περιλαμβάνει το τοπογραφικό
  διάγραμμα όπως αυτό εκτυπώνεται με το λογισμικό VERM,
  με κάνναβο κανονικό ή υπό στροφή.
• Μετατροπή σε αρχεία τύπου dxf/dwg της βάσης δεδομένων
  ψηφιοποίησης (σημεία, γραμμές, πολυγωνικές, κείμενα, σύμβολα,
  ισοϋψείς κλπ), στο επίπεδο ή στο χώρο και ψηφιακό μοντέλο
  εδάφους (τρίγωνα σε 3D-face).
   Μεταφορά της γεωγραφικής πληροφορίας σύμφωνα με τις
  ισχύουσες προδιαγραφές (κλειστά πολύγωνα με ID, σύνθετα
  επίπεδα κλπ).
                                                                               
Λογισμικό
Τοπογραφίας & Φωτογραμμετρίας
VERM