Μηκοτομή εδάφους
   Τα βασικά χαρακτηριστικά του λογισμικού μηκοτομή εδάφους είναι:

Η διαδρομή και τα σημεία της μηκοτομής διαχειρίζονται στο CAD του VERM.
Διαχείριση μίας έως τέσσερεις γραμμές εδάφους:
   άξονας, γραμμή αριστερά-δεξιά σε διαφορετικές αποστάσεις από τον άξονα
   και γραμμή από άλλο Ψ.Μ.Ε.

Πύκνωση σημείων στη γραμμή του άξονα.
Τα υψόμετρα προκύπτουν από τις τομές των γραμμών με τα τρίγωνα των Ψ.Μ.Ε.
Ειδικά για την γραμμή του άξονα τα υψόμετρα μπορεί είναι τα 3D-σημεία
   της τοπογραφικής αποτύπωσης.
Παραγωγή διαγράμματος μηκοτομής με επιλογή πλήθους γραμμών,
   κλίμακας μηκών-υψών, κλειδί πινακίδων και τίτλου.
Τα διαγράμματα των μηκοτομών μετατρέπονται σε αρχεία .dxf/.dwg
© 2024    Α&Η ΜΩΚΟΣ Ο.Ε.
Τοπογραφία
Λογισμικό
Τοπογραφίας & Φωτογραμμετρίας
VERM