Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (Ψ.Μ.Ε)
Αυτόματος υπολογισμός περιγράμματος  
   με τρείς διαφορετικούς τρόπους.
Διαχείριση οάσεων* και γραμμών  
   αλλαγής κλίσης (Breakline).  
Επιλογή συμμετοχής σημείων στο ΨΜΕ.
Αυτόματη κωδικοποίηση των κτιρίων
   ως όαση και των πρανών ως γραμμή   
   αλλαγής κλίσης.
Αυτόματη δημιουργία βέλτιστων
   τριγώνων.
Υπολογισμός και σχεδίαση ισοϋψών  
   καμπυλών ως Spline με ελεύθερη
   επιλογή βαθμού καμπυλότητας.
Τρισδιάστατη απεικόνιση του ΨΜΕ σε
   πραγματικό χρόνο.

    Οι οάσεις και οι γραμμές αλλαγής   
   κλίσης συντελούν στη σωστή   
   δημιουργία του ΨΜΕ.

όαση είναι αυθαίρετος όρος, ο οποίος    
    χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους
    δημιουργούς του VERM και δηλώνει εκείνες
    τις περιοχές του ΨΜΕ, στις οποίες δεν   
    υπολογίζονται τρίγωνα και δεν σχεδιάζονται  
    ισοϋψείς καμπύλες.

© 2024   Α&Η ΜΩΚΟΣ Ο.Ε.
Τοπογραφία
                                                                               
Λογισμικό
Τοπογραφίας & Φωτογραμμετρίας
VERM