Νέα του VERM
© 2021    Α&Η ΜΩΚΟΣ Ο.Ε
Λογισμικό
Τοπογραφίας & Φωτογραμμετρίας
VERM
© 2024    Α&Η ΜΩΚΟΣ Ο.Ε.
  Η νέα έκδοση 5.4 του VERM κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2024 και περιλαμβάνει δύο νέες εφαρμογές: 

VERM-imageDSM, για περισσότερες πληροφορίες (πατήστε εδώ)
VERM-iGD, για περισσότερες πληροφορίες (πατήστε εδώ)

   Η έκδοση 5.3 του VERM περιλαμβάνει:
Την εφαρμογή VERM-ΓΕΩ.Μ, για περισσότερες πληροφορίες  (πατήστε εδώ)
Αυτοματισμούς για την ταχύτατη παραγωγή των διαγραμμάτων
   γεωμετρικών μεταβολών (ΔΓΜ), σύμφωνα με την προδιαγραφή
   (ΦΕΚ 4765-Β).

       Αυτόματη παραγωγή:
     - Πίνακα αρχικών & τελικών γεωτεμαχίων.
     - Πίνακα μεταβολών γεωτεμαχίων.

     - Πινάκων με τις συντεταγμένες όλων των πολυγώνων που συμμετέχουν
       στο ΔΓΜ (διόρθωση ορίων, συνένωση ή κατάτμηση γεωτεμαχίων).
     - Κύκλων στα όρια των πολυγώνων.
     - Αρίθμησης των αποκοπτόμενων και διεκδικούμενων τμημάτων Αi, Δi
       με την κατάλληλη διαγράμμιση και το απαιτούμενο χρώμα.
     - Αναγραφής πλήρους ΚΑΕΚ ανάλογα με τον τύπο της μελέτης και την
       ύπαρξη ΚΗΔ.
     - Τίτλου με τα απαιτούμενα στοιχεία, ανάλογα με το είδος του διαγράμματος.

Αυτόματη δημιουργία του υπομνήματος με τα σύμβολα, τις γραμμές,
   τις πολυγωνικές και τα πολύγωνα που χρησιμοποιήθηκαν στο διάγραμμα.
Διάσπαση πολυγωνικών.
Δυναμική επιλογή επικαλυπτόμενων γραμμών και πολυγωνικών.
Επιπλέον τοπολογικοί και γεωμετρικοί έλεγχοι στα δεδομένα που
   σχετίζονται με την ψηφιακή υποβολή (συνολικά υπάρχουν 35 έλεγχοι)
Παραγωγή διαφορετικών διαγραμμάτων (TΔ/ΔΓΜ) χωρίς μεταβολή των
   υφιστάμενων στοιχείων της μελέτης.
  Αυτόματη δημιουργία πίνακα με το εμβαδό και τις συντεταγμένες των
   κορυφών για τα Δασικά Πολύγωνα (ΔΔ, ΑΔ, ΧΧ κλπ)
Γεωγραφία μελετών
   Η νέα αυτή δυνατότητα του VERM αποτελεί μια υποστηρικτική λειτουργία
   στο σύγχρονο ψηφιακό γραφείο (Digital Office).
   CAD-Utilities
•   Επιλεκτικές διορθώσεις στοιχείων ψηφιοποίησης, με την εφαρμογή
   διαφόρων κριτηρίων. Αλλαγή τύπου γραμμής, πάχους, χρώματος, επιπέδου,
   σε γραμμές, πολυγωνικές, κυκλικά τόξα, κείμενα και σύμβολα.
•    Επιλεκτική διαγραφή στοιχείων ψηφιοποίησης, με την εφαρμογή διαφόρων
   κριτηρίων. Διαγραφή γραμμών, πολυγωνικών, κυκλικών τόξων, κειμένων
   και συμβόλων. Επιλογή της διαγραφής και των σημείων που υλοποιούν τις
   γραμμές, πολυγωνικές και τα κυκλικά τόξα.
•   Επιλεκτική αλλαγή τύπου ή διαγραφή πολυγώνων.
  Οι διορθώσεις ή η διαγραφή των στοιχείων ψηφιοποίησης, μπορεί να γίνει σε
   τμήμα ή στο σύνολο της μελέτης.
  Μεμονωμένη τομή μεταξύ γραμμής και πολυγωνικής ή μεταξύ πολυγωνικών
   καθώς και συνολικός υπολογισμός τομών, μεταξύ γραμμών, πολυγωνικών ή
   γραμμών με πολυγωνικές. 

  Την προδιαγραφή (ν. 4409/2016, ΦΕΚ 2216/2018, ΦΕΚ 3017/2018) για την
   ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων με τα απαιτούμενα
   επίπεδα, κείμενα, πολυγωνικές και πολύγωνα.
  Αυτόματη παραγωγή των ψηφιακών αρχείων (.pdf, .dxf) για το
   τοπογραφικό διάγραμμα, το διάγραμμα εγγραπτέων πράξεων και το
   διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών.
   Έλεγχος πληρότητας της απαιτούμενης πληροφορίας του ψηφιακού αρχείου.