Ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DTM)
© 2024    Α&Η ΜΩΚΟΣ Ο.Ε.
ΦΩ.Σ
   Τα σημεία του ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DTM) ή επιφάνειας (DSM) υπολογίζονται αυτόματα. Οι μετρήσεις των εικονοσυντεταγμένων στα ομόλογα σημεία του στερεοζεύγους γίνονται με αυτοματοποιημένη διαδικασία, χρησιμοποιώντας Επιπολική Γεωμετρία και σύγχρονες τεχνικές ψηφιακής συσχέτισης εικόνων.
Εύρεση, με τη χρήση του τελεστή Foerstner, των χαρακτηριστικών σημείων στις εικόνες, για την  
   ευνοϊκή προϋπόθεση της αυτόματης συσχέτισης.

To σύστημα συντεταγμένων του DTM μπορεί να είναι:
    α) ταυτόσημο με το σύστημα των φωτοσταθερών
    β) τοπικό κατακόρυφο επίπεδο από δύο σημεία (όψη)
    γ) τοπικό κεκλιμένο επίπεδο οριζόμενο από τρία μη συνευθειακά σημεία του ευκλείδειου χώρου
Δημιουργία DTM σε όψη ή κεκλιμένο επίπεδο στο χώρο (Επίγεια Φωτογραμμετρία).
Ανεξάρτητα από τον ορισμό του συστήματος αναφοράς, τα σημεία στη βάση δεδομένων,
   αποθηκεύονται σε ενιαίο τρισδιάστατο σύστημα συντεταγμένων (Χ,Υ,Ζ).
Αυτόματη μέτρηση εικονοσυντεταγμένων στα ομόλογα σημεία με την εφαρμογή:
    α) δισδιάστατης διασταυρούμενης συσχέτισης
    β) επιφανειακής συσχέτισης με τη ΜΕΤ (Least Squares Matching - LSM)
Υπολογισμός μέσης και μέγιστης ακρίβειας στα σημεία του DTM.
Μέση και μέγιστη ακρίβεια μέτρησης εικονοσυντεταγμένων στα ομόλογα σημεία.
Βελτιστοποίηση DTM με την χρήση ειδικών γεωμετρικών φίλτρων.
Διαχείριση σημείων DTM.
Manual μέτρηση σημείου σε μία φωτογραφία και αυτόματη εύρεση της προσεγγιστικής θέσης των   
   ομόλογων σημείων στις υπόλοιπες φωτογραφίες.
Συνόρθωση με τη ΜΕΤ, των παραμέτρων της φωτογραμμετρικής εμπροσθοτομίας με τη μέτρηση 
   ομόλογων σημείων σε δύο ή τρείς φωτογραφίες.
Υπολογισμός γεωδαιτικών συντεταγμένων και της ακρίβειας τους (sXY,sZ)
Αυτόματη δημιουργία πλέγματος τριγώνων και υπολογισμός του περιγράμματος.
Επισκόπηση πλέγματος τριγώνων.
3D-απεικόνιση της επιφάνειας του DTM σε πραγματικό χρόνο (Real-time 3D).
Λογισμικό
Τοπογραφίας & Φωτογραμμετρίας
VERM