Σχετικός προσανατολισμός στερεοζεύγους
© 2023   Α&Η ΜΩΚΟΣ Ο.Ε.
ΦΩ.Σ
   Σχετικός προσανατολισμός είναι η διαδικασία του γεωμετρικού επαναπροσδιορισμού της λήψης επικαλυπτόμενων φωτογραφιών, για τον σχηματισμό σε αυθαίρετο χώρο και με αυθαίρετη κλίμακα, ενός τρισδιάστατου μοντέλου της πραγματικότητας (στερεομοντέλο).
  Με τον σχετικό προσανατολισμό γίνεται η εξάλειψη της κάθετης παράλλαξης (py), εξασφαλίζοντας την αλληλοτομία των ομόλογων ακτίνων, που μας επιτρέπει την στερεοσκοπική εξέταση του μοντέλου, ανάλογη της φυσικής στεροσκοπικής όρασης.
  Ο υπολογισμός των παραμέτρων του σχετικού προσανατολισμού γίνεται με τη χρήση της Συνθήκης Συνεπιπεδότητας και δεδομένα τις εικονοσυντεταγμένες των ομόλογων σημείων (δεν απαιτούνται γεωδαιτικές συντεταγμένες).
Μετρήσεις εικονοσυντεταγμένων στα ομόλογα σημεία του στερεοζεύγους.
Επιλογή τύπου σχετικού προσανατολισμού:
    α) εξαρτημένος, στροφή της δεύτερης ως προς την πρώτη εικόνα (bΥ,bZ,ω22,κ2)
    β) ανεξάρτητος, στροφή και των δύο εικόνων (φ1,κ122,κ2)

Συνόρθωση με τη ΜΕΤ, των παραμέτρων του σχετικού προσανατολισμού.
Υπολογισμός μέσου και μέγιστου σφάλματος μέτρησης εικονοσυντεταγμένων στα ομόλογα σημεία.
Δημιουργία στερεομοντέλου με αυθαίρετη κλίμακα.
Στερεοσκοπική όραση μοντέλου με 3D-γυαλιά, ιδανικό για Φωτοερμηνεία.
                                                                               
Λογισμικό
Τοπογραφίας & Φωτογραμμετρίας
VERM