Φωτογραφίες και φωτομηχανές
© 2023   Α&Η ΜΩΚΟΣ Ο.Ε.
Έγχρωμες ή ασπρόμαυρες φωτογραφίες από:
    α) ψηφιακές φωτογραμμετρικές μηχανές
    β) σάρωση Film αναλογικών φωτογραμμετρικών μηχανών
    γ) ημιμετρητικές ή ερασιτεχνικές ψηφιακές μηχανές λήψης
    δ) ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές προσαρμοσμένες σε UAV

Ψηφιακά αρχεία φωτογραφιών τύπου .jpg, .tif με ραδιομετρικό βάθος 8 και 24 bit.
Χρήση των παραμέτρων βαθμονόμησης της φωτομηχανής.
Δημιουργία βάσης δεδομένων φωτομηχανών με παραμέτρους:
    α) τις διαστάσεις της εικόνας
    β) το πρωτεύον σημείο και την εστιακή απόσταση (xo,yo,C)
    γ) το κύριο σημείο συμμετρίας (PPS) και αυτοευθυγράμμισης (PPA)
    δ) τις συντεταγμένες των εικονοσημάτων
    ε) τον πίνακα ακτινικής διόρθωσης
    ζ) τους συντελεστές της συνάρτησης για την ακτινική, εφαπτομενική και
        αφινική διόρθωση των εικονοσυντεταγμένων
Διάγραμμα με τη γεωμετρία του φακού και τις καμπύλες των διορθώσεων.
Συνόρθωση με τη ΜΕΤ των παραμέτρων μετασχηματισμού εικονοσυντεταγμένων αναλoγικής φωτομηχανής.
Ελλείψεις σφάλματος στα εικονοσήματα.
Μέσο και μέγιστο σφάλμα μετασχηματισμού των εικονοσυντεταγμένων.
ΦΩ.Σ
                                                                               
Λογισμικό
Τοπογραφίας & Φωτογραμμετρίας
VERM