Ορθοφωτογραφία
© 2024  Α&Η ΜΩΚΟΣ Ο.Ε.
ΦΩ.Σ
   Ορθοφωτογραφία είναι η νέα εικόνα ορθής προβολής που προκύπτει απ' τη γεωμετρική διόρθωση, λόγω ανάγλυφου, της αρχικής φωτογραφίας.
  Η δημιουργία ορθοφωτογραφίας απαιτεί ως δεδομένα: τον εσωτερικό-εξωτερικό προσανατολισμό της αρχικής φωτογραφίας και το ψηφιακό μοντέλο εδάφους της επιφάνειας που απεικονίζεται σε αυτή.
Τo ψηφιακό μοντέλο (DTM) μπορεί να είναι από:
    α) φωτογραμμετρική παραγωγή με το VERM-ΦΩ.Σ
    β) επίγειες τοπογραφικές μετρήσεις επεξεργασμένες με το λογισμικό VERM-Τοπογραφία
    γ) διαθέσιμα σημεία, σε αρχείο ascii με μορφότυπο (i,Xi,Yi,Zi)

Η ορθοφωτογραφία παράγεται με διαφορική αναγωγή, από μία ή περισσότερες φωτογραφίες κεντρικής προβολής  
   γνωστού εξωτερικού προσανατολισμού, με την εφαρμογή της Συνθήκης Συγγραμμικότητας και τη χρήση των     
   παραμέτρων βαθμονόμησης των φωτομηχανών
Επιλογή διαστάσεων των φύλλων της ορθοφωτογραφίας και του μεγέθους της εικονοψηφίδας στην
   επιφάνεια του θέματος (Ground Sampling Distance - GSD).
Επανασύσταση (Resampling) της νέα εικόνας με τη μέθοδο Bicubic Spline.
Υπολογισμός γεωαναφοράς φύλλων ορθοφωτογραφίας και εξαγωγή σε αρχεία GeoTiff.
Οι ορθοφωτογραφίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υπόβαθρο ψηφιοποίησης, μέσω του VERM-Raster,
   στο VERM-Τοπογραφία.
Τρισδιάστατη απεικόνιση ορθοφωτογραφίας σε πραγματικό χρόνο (Real-time 3D).
Λογισμικό
Τοπογραφίας & Φωτογραμμετρίας
VERM