Στο λογισμικό VERM γίνεται ευρεία χρήση των κανόνων της θεωρίας σφαλμάτων, της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων (ΜΕΤ) και διάφορων στατιστικών ελέγχων. Η εφαρμογή των παραπάνω, συντελεί στον άρτιο υπολογισμό και την επιστημονική τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων στα προβλήματα της Τοπογραφίας και της Φωτογραμμετρίας. 
© 2023  Α&Η ΜΩΚΟΣ Ο.Ε.
Mέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων (Μ.Ε.Τ.)
Λογισμικό
Τοπογραφίας & Φωτογραμμετρίας
VERM